Ubicación
2F, 2-40, Dozen, Nakagawa-machi, Chikushi-gun, Fukuoka, Japan

Página web
idedojo.com

Teléfono
+81 80-4353-3515

Persona a cargo
Tomohiro Ide

Persona(s) de contacto

Tomohiro Ide Manager

Affiliations