ABU DHABI GRAND SLAM JIU-JITSU WORLD TOUR 2019-2020 - TOKYO

July 27 2019
Ota Gymnasium, Tokyo, Japan