Day 1

[Day 1 – Mat 1] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 1 – Mat 2] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 1 – Mat 3] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 1 – Mat 4 TV] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 1 – Mat 5] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 1 – Mat 6] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 1 – Mat 7] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

Day 2

[Day 2 – Mat 1] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 2 – Mat 2] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 2 – Mat 3] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 2 – Mat 4 TV] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 2 – Mat 5] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 2 – Mat 6] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 2 – Mat 7] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

Day 3

[Day 3 – Mat 1] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 3 – Mat 2] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 3 – Mat 3] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 3 – Mat 4 TV] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 3 – Mat 5] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 3 – Mat 6] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI

[Day 3 – Mat 7] AJP TOUR UAE NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI